تصفیه شرکت با مسئولیت محدود 

 

هر شرکت که به صورت مسئولیت محدود فعالیت می کند بعد از انحلال شرکت باید از طریق ثبت شرکت نسبت به پرداخت بدهی ها اقدام می کنند و باید به نکات زیر توجه شود.

-انجام تصفیه به مسئولیت مدیران شرکت می باشد مگر اینکه در اساسنامه به صورت دیگری نوشته شده باشد.

-در انجام امور صلح و یا مدیر داور زمانی این امر قابل اجرا می باشد که در اساسنامه امده باشد و یا در مجمع به تصویب اعضا رسیده باشد.

-برای تقسیم دارا یی شرکت لازم است که روزنامه رسمی اعلام شود و سه مرحله در جراید ثبت شده باشد و همچنین یک سال از اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد در صورتیکه این چنین انجام نشود مسئول تصفیه با پاسخگوی طلبکاران بی خبر از این قضیه باشند.

دیدگاهتان را بنویسید