تغییرات در شرکت

 

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارتند :
۱-تغییر محل شرکت
۲-تغییر نام شرکت
۳-تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت
۴-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
۵-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
۶-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
۷-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
۸-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
۹-تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید