رد درخواست حمایت برای یک علامت

 

دفتر بین المللی دلایل رد درخواست حمایت برای یک علامت را به اطلاع هر طرف ذی نفع متقاضی خواهد رساند.
براساس بند (۵) ماده ۵ موافقت نامه، ادارات مکلف شده اند که حداکثر ظرف مدت یکسال، هرگونه تصیمی موقت یا نهائی در مورد رد درخواست حمایت از ثبت یک علامت یا کسترش حمایت را به دفتر بین المللی اطلاع دهند. در صورت عدم اطلاع در مهلت تعیین شده، ادارات نمی تواننداز امتیاز تعیین شده در ماده (۵) استفاده نمایند.
براساس بند (۶) ماده (۵)، مراجع ذی صلاح نمی توانند یک عللامت بین المللی را بی اعتبار اعلام کنند، مگر این که قبلاً مراتب درزمان مناسب به اطلاع مالک علامت برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد.
با توجه به ماه (۵) مکرر موافقت نامه، مدارک کتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یک علامت، مانند نشان های نجابت خانوادگی، تمثال ها ، امتیازات افتخار، القاب، اسامی تجاری، اسامی اشخاص غیر از اسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه که ممکن است ادارات کشورهای متعهاهد درخواست کنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی که از سوی اداره کشور مبدأ انجام می شوند معاف خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید