روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱-پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه(مطابق نمونه ضمیه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضای ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکائ جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های معین مراجعه  فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه، واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.
۲- چند نام(با توجه به اینکه: ۱- نام خارجی نباشد. ۲- سابقه ثبت نداشته باشد. ۳- دارای معنا و مفهوم باشد. ۴- با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد)  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و پس از اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکت ها در خصوص نام تعیین شده این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر باشد.
۳-  مدارک را به توجه به مواردی که ذکر شد (۲برگ تقاضانامه ـ ۲برگ شرکت نامه ـ ۲جلد اساسنامه ـ فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء ـ ارائه مجوز در صورت نیاز ـ ۲نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین ـ ۲ نسخه صورت جلسه هیأت مدیره) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت مراجعه نماید.
۴- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تأیید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
تذکر۱: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.
تذکر۲: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.
تذکر۳: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذی صلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.
۴- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.
۵- مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء(که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله «ثبت با سند برابر است» امضا اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد. یک نسخه از مدارک، ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکت ها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه ـ شرکت نامه ـ اساسنامه ـ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس ـ صورت جلسه هیأت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
۶- متقاضی مدارک مربوط به خود و پروندۀ تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوط نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پروندۀ تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
۸- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) تسلیم می نماید.
تذکر: در صورت نیاز فوری به آگهی تأسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی، چند نسخه فتوکپی از آگهی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید