شرکت تضامنی

به شرکتی گفته می شود که با اسمی مخصوص جهت امور تجاری ما بین افراد، با مسئولیت تضامنی ایجاد می شود.

در صورتیکه دارایی شرکت جهت فراهم کردن بدهی ها و وام های شرکت، کافی نباشد، هر کدام از شرکا مسئولیت پرداخت تمامی قرض ها و وام ها می باشند.

چنان چه نام بعضی از صاحبان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت مورد نظر تضامنی به حساب می آید.

شرکت تضامنی یکی از ساده ترین انواع شراکت بر اساس وضوح می باشد که جهت فعالیت های تجاری ما بین افراد تاسیس می گردد.

در این شرکت ها، شرکا، امور مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت عنوان یک شرکت انجام می دهند.

تاسیس کنندگان شرکت در قبال تمامی بدهی ها و قروض شرکت، به شخصه مسئولیت دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید