طرح صنعتی چیست؟

هر نوع ترکیب خط یا رنگ، هر نوع اشکال سه بعدی با خط ها، رنگ ها، یا بدون آن ها، به طوری که تغییر در شکل یا ترکیب محصول صنعتی، صنایع دستی را ایجاد کند، طرح صنعتی گفته می شود.
بر طبق قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری تصویب شده، طرح صنعتی در صورتی قابل ثبت می باشد که جدید یا اصیل باشد.
به طرح صنعتی زمانی جدید گفته می شود که، از راه انتشار به شکل محسوس، یا از راه استفاده عملی یا به گونه ای دیگر پیش از تاریخ تحویل اظهارنامه، برحسب مورد پیش از حق تقدم، در هیچ نقطه ای از جهان دیده نشده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید