خصوصیات ثبت شرکت تعاونی 

  • تعداد اعضا نباید کمتر از ٧ نفر باشد و در زمان فعالیت نیز نباید کم شود.
  • تعداد اعضا باید ۵٠ در صد مشاغل تعاونی باشد. در شرکت هایی که دولت به منظور کمک و اشتغال زایی بنا کرده است.
  • اگر سرمایه شرکت به وسیله اعضا شرکت تعاونی تامین شود و دولت نقشی در ان نداشته باشد نیاز نیست بند دوم را رعایت کنند.
  • تعداد اعضا شرکت تعارنی توسط اهلیت مدیران تعاونی و تعاونی مرکز تعیین می شود.
  • اعضا تعاونی باید مبلغ مورد نظر را در زمان تعیین شده که ٢سال می باشد تامین کنند.
  • میزان سرمایه اعضا برابر می باشد مگر اینکه خود اعضا تعیین کنند و حداکثر سرمایه باید ٣٠ درصد باشد.
  • اتحادیه تعاونی با ٧ عضو در یک هدف مشترک در سطح کشور فعالیت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید