مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۲ برگ
۲-شرکت نامه ۲ برگ
۳-اساسنامه ۲ جلد
۴-صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۲ نسخه
۵-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران (در صورتی که خارج از سهام داران انتخاب شود)
۶-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.

دیدگاهتان را بنویسید