وظایف دیگر هیئت شرکت مختلط سهامی

-اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدفیق درآورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی مشاهده نمایند در گزارش مذکور نموده و اگر مخالفتی یا پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.

هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نموده و با تحصیل موافقت مجمع مزبور شرکت را منحل کند.

دیدگاهتان را بنویسید