وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها

ماهیت حقوقی مجمع عمومی عادی، مانند مجمع عمومی عادی می باشد.

تا مدت زمانی که تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد یعنی تا قبل از ۲ سال، و همچنین قبل از انقضای مدت آن، اگر یکی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء، فوت و یا سلب شرایط شده باشد، و یا یکی از بازرسین پیش از تمام شدن مدت زمان یک سال به همین شرایط دچار شده باشد، نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده می باشد.

در صورتیکه، بیشتر از مدت زمان دو سال، درباره ی اعضای هیأت مدیره و همچنین قبل از مدت زمان یک سال، از مدت زمان مسئولیت بازرسین طی شده باشد، نوع دعوت مجمع به همین شکل می باشد.

تصویب ترازنامه نیز، فقط باید برای همان سال مالی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید