پاسخ بهاحیای شرکت منحل شده

خیر شرکتی که منحل می شود دیگر تا ۱۰ سال قابل استفاده نیست. و در صورت تمایل به استفاده ی مجدد از نام آن شرکت، می توان شرکت جدیدی تاسیس، و اسم مورد نظر را با اندکی تغییر، یعنی اضافه کردن پسوند یا پیشوند ثبت نمود

نوشته شده در