پاسخ بهحق امضا در شرکت

به این معناست که چه کسانی در شرکت چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را امضا می کنند.

نوشته شده در