Invention (ابتکاری)

این لغت در ماده ۳۵ معاهده همکاری ثبت اخترع مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بند (۲) ماده فوق، گزارش بررسی مقدماتی بین المللی حاوی هیچ گونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا خیر نخواهد بود…. این گزارش در ارتباظ با هر ادعا، اعلام خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکار ی و کاربرد صنعتی داشتن رعایت گردیده است یا خیر؟

نوشته شده در