Cancellation of the registration of a mark (ابطال ثبت علامت تجاری)

این اصطلاح در شق (۲) بند (ج) ماده ۵ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی استعمال شده است.
به اصطلاح «Cancellation» مراجعه شود.

 

نوشته شده در