Invalidate the registration of a mark (ابطال ثبت علامت تجاری)

براساس شق (۲) بند (ج) ماده ۵ کنوانسیون پاریس، استفاده از علامت تجارتی یا ساخت ، توسط ملاک با تغییر شکل دادن در عناصر آن موجبات بی اعتباری و ابطال ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن را فراهم نمی کند.در صورتی که تغییرات مزیور صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به ثبت رسیده، لطمه ای وارد نسازد.
در حقوق داخلی، براساس ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
۱- کسانی که آن علامت راعلامت تجاری خود می دانند.
۲- کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
همچنین با توجه به ماده ۱۸ قانون، هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماًَ در محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.
با توجه به ماده ۶۱ آیین نامه اصلاحی، هرکسی بخواهد ابطال علامت تجارتی را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمائم زیر باشد:
۱- مستخرجه گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعور بر ثبت علامت که ابطال آن تقاضا می شود.
۲- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض.
۳- وکالتنامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

 

نوشته شده در