to cancel the registration of a mark (ابطال کردن ثبت علامت تجارتی)

این اصطلاح در ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
در حقوق داخلی هم در موارد ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین ماده ۶۱ آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات موارد اعتراض به علامت ثبت شده و نحوه و مرجع تقدیم دادخواست ابطال یه صراحت مشخص شده است.

نوشته شده در