to cancel a patent (ابطال کردن ورقه اختراع)

قانونگذار داخلی تحت شرایطی ابطال ثبت یا ورقه اختراع را پیش بینی کرده است. علاوه بر ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات که در آن موارد ابطال ورقه اختراع پیش بینی شده است، به موجب ماده ۶۱ آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، هرکس بخواهد ابطال ورقه اختراع را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران) دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمایم زیر باشد:
۱- مستخرجه گواهی شده از شعبه ثبت علائم تجارتی و اختراعات مشعور بر ثبت علامت یا ورقه اختراعی که ابطال آن تقاضا می شود.
۲- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض.
۳- وکالتنامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

 

نوشته شده در