Effects of the international application (اثرات مترتب بر اظهارنامه بین المللی)

اثرات مترتب بر اظهارنامه بین المللی که در چارچوب معاهده همکاری ثبت اختراع تسلیم می شود درماده ۱۱ این معاهده آمده است. به عنوان مثال براساس این ماده ، اداره دریافت کننده اظهارنامه بین المللی، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی را به عنوان تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه تلقی خواهد نمود که بر این امر آثار زیادی می تواند مترتب باشد.

 

نوشته شده در