Effect of any priority claim (اثر هر ادعای حق تقدم)

با توجه به شق (ب) بند (۲) ماده ۸ معاهده همکاری ثبت اختراع، با رعایت مفاد شق (ب) این بند، شرایط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعلام شده بر طبق بند (۱) این ماده به نحو مقرر درماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تجدید نظر شده در استکهلم خواهد بود.

نوشته شده در