to carry out an invention (اجرا کردن اختراع)

متقاضی ثبت اختراع باید در توصیف اختراع ادعایی با ذکر مثال ها و درصورت وجود نقشه با اشاره به آن، بهترین روش برای اجرای اختراع را ذکر کند.
Catchword index of the international patent classification
ضمیمه راهنمای طبقه بندی بین المللی اختراع
به اصطلاح catch word index of the international patent classification مراجعه شود.

 

نوشته شده در