to comply with an inviation (اجرا کردن مفاد دعوت نامه)

با توجه به شق (ج) بند ۳ ماده ۱۳ ثالث آیین نامه معاهده همکاری برای ثبت اختراع، چنانچه متقاضی مفاد دعوت نامه مندرج در شق (الف) ماده فوق را ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه رعایت کرده باشد مرجع جستجوی بین المللی در آن حد که عدم رعایت مذکور سبب بشود جستجوی معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوی اظهارنامه بین المللی نخواهد بود.

 

نوشته شده در