Interdependent patents (اختراعات مرتبط به هم)

اگر اختراعی که در یک ورقه اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع مقدم ثبت شده قابل بهر برداری نباشد یا به عبارت دیگر اگر ارتباط و وابستگی دو اختراع به همدیگر به حدی باشد که بهره برداری از اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی امکانپذیر نباشد، در این صورت به شرط این که اختراعی که در ورقه اختراع مؤخر ادعا شده است نسبت به اختراع ادعا شده در ورقه اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، اداره مالکیت صنعتی نا به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری را تا حدی که جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم ضروری باشد بدون موافقت مالک آن صادر خواهد نمود. البته در این فرض، در صورت درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر بدون موافقت مالک آن نیز قابل اعطاء است.
البته درصدور پروانه بهره برداری باید حدود کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع مقدم پرداخت شود همچنین در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک در هر دو فرض انتقال ان حسب مورد فقظ به همراه اختراع مؤخر یا فقط به همراه اختراع مقدم مجاز خواهد بود.
متقاضی در رابطه با درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک باید هزینه مقرر را پرداخت کند.

 

نوشته شده در