Dependence of patents (اختراعات وابسته)

این اصطلاح در بند (۵) ماده ۳۱ موافقتنامه تریپس که تحت عنوان ((استفاده دیگران بدون کسب اجازه از دارنده حق)) آمده است، به کار رفته است. به موجب اینبند، اگر چنین استفاده ای برای بهره برداری از اختراع ثبتشده ای (اختراع ثبت شده اول) بهره برداری کرد شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد:
۱- اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادر قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد.
۲- مالک اختراع ثبت شه اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایطی معقول داشته باشد.
۳- استفاده ای که درمورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم قابل انتقال باشد.
در قوانین و مقررات داخلی دراین خصوص مطلبی نیامده است.
بند (ک) ماده ۱۲ طرح ثتب اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان ((بهرهبرداری توسط دولت یا اشخاص مجاز از طرف آن)) می باشد، مقررات جامعی در خصوص مورد پیش بینی کرده است.
به موجب شق (۱) این بند، اگر اختراعی که در یک ورقه اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع مقدم ثبت شده قابل بهره برداری نباشد، به شرط این که اختراعی که در ورقه اختراع مؤخر ادعا شده است نسبت به اختراع ادعا شده در ورقه اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، اداره مالکیت صنعتی بنابه درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری را تا حدی که جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم ضروری باشد بدون موافقت مالک آن صادر خواهد نمود.
درمواقعی که طبق شق (۱) این بند، پروانه بهره برداری بدون مواقت مالک صادر شده است اداره مالکیت صنعتی یه درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را بدون موافقت مالک آن نیز صادرخواهد کرد.
در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک در تصمیم مربوط به صدور پروانه مذکور، حدود کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع پرداخت شود و شرایط پرداخت تعیین خواهد شد .
در صورت صدوردپروانه بهره برداری انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز خواهد بود.
درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر خواهد بود.

 

نوشته شده در