Claimed invention (اختراع ادعایی)

این عبارت در بند ( ۲) ماده ۳۳ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب این بند، در بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعایی زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آیین نامه، در تاریخ تعیین شده برای شخص که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.

نوشته شده در