Main invention under the PCT (اختراع اصلی تحت نام معاهده همکاری ثبت اختراع)

این عبارت در شق الف بند ۳ ماده ۱۷ معاهده همکاری برای ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است به موجب این ماده، اگر مرجع صلاحیت دار جستجوی بین المللی تشخیص دهد که اظهارنامه بین المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذکور در آییننامه را رعایت ننموده و از متقاضی می خواهد که هزینه اضافی را پرداخت نماید مرجع صلاحیت دار جستجوی بین المللی جستجوی خود را بر اساس قسمت هایی از اظهارنامه بین المللی تهیه خواهد نمود. که اولین اختراع ذکر شده در ادعاها (اختراع اصلی) مربوط است، مشروط است به اینکه هزینه های اضافی لازم ظرف مهلت مقرر در مورد آن قسمتهای اظهار نامه بین المللی که به اختراعاتی مربوط می شود که در قبال آنها هزینه های فوق الذکر پرداخت گردیده تایید شده باشد.

نوشته شده در