Patentable invention (اختراع دارای قابلیت صدور ورقه اختراع)

این اصطلاح در بند ۱ ماه ۱۱ کنوانسون پاریس مورد استعمال قرار گرفته است. به موجب این بند، کشورهای اتحادیه قوانین داخلی خود از اختراعات، نمونه های اشیا مصرفی طرح ها و مدل ها صنعتی و همچنین علایم تجاری که قابلیت صدور گواهینامه ثبت را دارند و برای محصولاتی که در نمایشگاه های بین الملی رسمی یا نمایشگاه های که در سرزمین یکی از آن کشورها تشکیل شده و رسمیت آن شناخته شده عرضه شود، موافقت به حمایت موقت آن خواهند کرد.

نوشته شده در