Invention (اختراع)

در قوانین اکثر کشورها از اختراع تعریف نشده است.
از دیدگاه برخی اختراع یک ایده نوین است که راه حل عملی را برای یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی ارائه می دهد.بعضی از مؤلفین اختراع را راه حل در رابطه با یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی دانسته اند.
در قانون ژاپن در تعریف اختراع آمده است: ابتکار پیشرفته در زمینه های فنی که در آن از قانون طبیعت استفاده شده باشد.
در موافت نامه تریپس از اختراع تعریفی به عمل نیامده است.
در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰، از اختراع تعریف نشده است. در ماده ۲۶ این قانون آمده است: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزیور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
در طرح ثبت اختراعات تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، در تعریف اختراع آمده است: اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مسأله خاص ارائه می کند.
البته بین اختراع و ورقه اختراع باید تفاوت گذاشت ورقه اختراع سندی است که برای حمایت از اختراع صادر می شود.
در ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران نیز به این نکته توجه شده است. در قسمت اخیر این ماده آمده است: نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.
همچنین می توان گفت ورقه اختراع امتیاز انجصاری است که از طرف دولت به یک مخترع برای هریک مدت معین واگذار می شود.با توجه به مراتب فوق، ورقه اختراع یا تصدیق اختراع، سندی است که در هر کشوری به وسیله اداره ثبت اختراع صادر می شود و دارنده آن (مخترع) برای مدت معینی یک حق انحصاری برای استفاده از اختراع خود و توسعه آن بدست می آورد.

 

نوشته شده در