Patent office (اداره اختراع)

در تعدادی از کشورها مراحل مربوط به ثبت اختراع همچنین صدور ورقه اختراع در اداره خاصی که اداره اختراع نامیده می شود صورت می گیرد.
در حقوق داخلی ایران با توجه به قانون ثبت علایم و اختراعات و آئین نامه مربوط به آن ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی ایران که زیر مجموعه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است انجام می گیرد.

 

نوشته شده در