Designated office (اداره تعیین شده)

این اصطلاح در معاهداتی که برای ثبت بین المللی علامت تجاری یا اختراعات به تصویب رسیده اند، بیشتر به کار رفته است. به عنوان مثال در ماده ۲۱ آیین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید، اداره یک کشور عضو متعاهد تعیین شده، در دفاتر خود مطالبی دال بر این که یک ثبت بین المللی جایگزین یک ثبت ملی یا منطقه ای شده است را ذکر، و مراتب را عیناً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.

نوشته شده در