Multiple dependent claim (ادعاهای وابسته متعدد،مرکب)

این اصطلاح در بند ۴ ماده ۶ ائین نامه همکاری اختراع آمده است به موجب این بند، هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد (ادعا به صورت وابسته) باید در صورت امکان در آغاز ادعاهای دیگر با سایر ادعاها از طریق ارتجاع، اشاره نماید. و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعای را بیان کند. هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب و متعدد) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد نمود. ادعاهای وابسته مرکب ار نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگری به کار برد. در مواردی که قانون ملی اداره ملی که به عنوان مراجع جستجوی بین المللی عمل می نماید اجازه ندهد ادعاهای وابسته مرکب به روش متفاوت از آنچه که در جملات قبل از این شق ذکر شده تدوین شده در آن صورت عدم استفاده از آن روش ادعا کردن می تواند به درج مطلبی در گزارش جستجوی بین المللی مطابق با شق (ب) بند (۲) ماده ۱۷ معاهده منجر شود. اگر روش ادعای عملا مورد استفاده در آن کشور و منطبق با قانون ملی یک کشور بوده است، نخواهد داشت.
بر اساس بند ب و ج این ماده، هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعایی است که به آن ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت های موجود در ادعای خاص خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. (بند ب)
کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلیه ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی اشاره می نمایند. در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یکدیگر دسته بندی خواهند شد. (بند ج)

 

نوشته شده در