Dependent claim (ادعاهای وابسته)

این اصطلاح در بند (۴) ماده ۶ آیین نامه معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است.
براساس شق الف بند فوق, هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر بااشد (ادعا به صورت وابسته ) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها ازطریق ارجاع اشاره نماید و سپس خصوصیات اعضای مورد ادعا را بیان کند.
هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای رهر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.
براساس شق (ب) این بند، هر ادعای وابسته، آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای است که به آن ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود در ادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلیه ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یگدیگر دسته بند ی خواهند شد.

 

نوشته شده در