Claim dependent (ادعای وابسته)

این اصطلاح در بند ۴ ماده ۶ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است.
بر اساس این بند ، هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد ادعای وابسته نامیده می شود. متقاضی باید به ادعای دیگر از طریق ارجاع، اشاره نماید. هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعایی است که به آن ارجاع می دهند در حد امکان و به بهترین نحو عمل ممکن با یکدیگر دسته بندی می شوند.

نوشته شده در