Claim clear and concise (ادعای واضح و منجز)

با توحه به ماده ۶ معاهده همکاری ثبت اختراع، در ادعا یا ادعاها باید موضوعی که حمایت برای آن در خواست می شود، تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف کاملاً تأیید شوند.
با توجه به شق (۲) بند ( د ) ماده ۴ طرح ثبت اختراعات، ادعا باید واضح، مختصر و کاملاً با توصیف همراه باشد.

 

نوشته شده در