Reference material (ارجاع به ماده)

ماده ۱۳ مکرر آئین نامه معاهده ثبت اختراع، اختصاص به اختراعات مربوط به ماده بیولوژیکی دارد. با توجه به بند (۱) ماده مرقوم، از لحاظ این ماده ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده،  به معنای مشخصات ذکر شده در یک اظهارنامه بین المللی در خصوص تودیع ماده بیولوژیکی به یک موسسه امین با ماده بیولوژیکی تودیع شده می باشد.
همانطور که در بند ۳ ماده آمده است، هر ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده مشمول این ماده خواهد بود که اگر چنین ارجاعی به عمل آید به منزله این خواهد بود که الزامات مقرر در قانون ملی کشور تعیین شده رعایت شده است.
با توجه به شق (الف) بند (۳) ماده ۱۳ مکرر، ارجاع به ماده بیولوژیکی تودیع شده متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱- نام و نشانی موسسه امین که ماده بیولوژیکی به آن تودیع شده است.
۲- تاریخ تودیع ماده بیولوژیکی به آن موسسه.
۳- شماره ای که موسسه تودیع برای دسترسی به ماده بیولوژیکی تودیع شده داده است.

 

نوشته شده در