Varieties (ارقام گونه ها)

برای حمایت از ارقام جدید گیاهی کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی در سال ۱۹۶۱ میلادی به تصویب رسیده است و تا کنون ۳ بار در آن تجدید نظر شده است . این کنوانسیون مجموعه ای از استانداردها را برای نظام ملی کشورها تعیین می کند که به موجب آن حقوق انحصاری پرورش دهندگان گیاهان که رقم های جدید
گیاهی را ایجاد نمایند باید مورد حمایت قرار گیرد . این حقوق شامل تولید ، باز تولید ، تکثیر ، فروش صادرات و واردات مواد تکثیری می شود . بر اساس این کنوانسیون استثنائاتی در زمینه های استفاده های غیر تجاری ، تحقیقاتی و برای تولید سایر ارقام جدید گیاهی مقرر شده است . همچنین کشاورزان می توانند برای کشت های بعدی خود از گیاهان تکثیری استفاده کنند . بر اساس این کنوانسیون گیاهان مورد نظر باید برا ی حمایت دارای شرایط زیر باشد :
-جدید بودن.
-تمایز از سایر رقم های گیاهی.
-متحد الشکل بودن.
-ثبات.

نوشته شده در