استرداد اظهارنامه

با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ معاهده همکاری ثبت اختراع در مورد شق ۲ زیر مشروط به رعایت مقررات ماده ۲۵ اثر اظهارنامه بین المللی مقرر در بند ۳ ماده ۱۱ در هر یک از کشورهای تعیین شده متوقف خواهد شد. و این امر دارای همان آثار مترتب در استرداد اظهارنامه ملی در آن کشور خواهد بود.

نوشته شده در