Use of a mark (استفاده از علامت استعمال علامت)

این اصطلاح در بند ب ماده ۴ کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به بند مذکور در خواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور (۱۲ ماه برا ی اختراع و شش ماه برای علامت تجاری) در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصا به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی ازطرح و نمونه های صنعتی یا استعمال علامت که در هر حال این اعمال موجد هیچ گونه حق یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود .
حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است .

نوشته شده در