Generic name (اسم شناخته شده عمومی یک دارو، اسم رسمی)

اگر یک علانت تجاری ویژه گی تمیز دهنده گی اش را از دست داده و به صورت علامت ژنریک و عمومی درآید براساس قوانین بسیاری از کشورها قابلیت حمایتی خود را از دست خواهد داد.
البته برای تحقق این موضوع سه شرط لازم است اولاً: عملکرد صاحب علامت اعم از فعل یا ترک فعل او موجب عمومی شدن علامت شده باشد. به عنوان مثال در رابطه با جعل و یا نقلید علامت تجاری ثبت شده اش تعلل و کوتاهی داشته و اقدام لازم در جهت جلوگیری از این قببل اعمال نکرده باشد. ثانیاً: علامت تجاری ثبت شده بلحاظ عملکرد مثبت یا منفی صاحب علامت ویژه گی تمیزدهی خود را به عنوان یک علامت تجاری از دست داده باشد. به عبارت دیگر این علامت تجاری ثبت شده، در حوزه تجاری یا از دید عموم نتواند کالا و خدمات یک شرکت را از کالا و خدمات شرکت دیگر تمیز دهد. ثالثاً: این علامت از دید تجارت و عموم یک نام رسمی و عمومی برای یک یا چند کالا و خدماتی شده باشد که مشمول ثبت قرار گرفته است .
البته بدیهی است که در این فرض ابطال علامت نیاز به درخواست دارد.

 

نوشته شده در