Amended of claim (اصلاح ادعا)

این اصطلاح در بند (۱) ماده ۱۹ معاهد همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب این بند، متقاضی پس از دربافت گزارش جستجوی بین المللی این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام، مشارالیه
می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و پس از آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد را مشخص نماید.

 

نوشته شده در