to correct a defects (اصلاح کردن نواقص)

این عبارت در شق (ب) بند (۱) ماده ۱۴ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب این شق اگر اداره دریافت کننده تشخیص دهد که اظهارنامه بین المللی دارای نواقص می باشد از متقاضی دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نماید و در صورت عدم اصلاح، اظهارنامه مسترد شده تلقی خواهد شد؛ و اداره دریافت کننده مراتب را اعلام خواهد کرد.
در حقوق داخلی براساس ماده ۶ آیین نامه اصلاحی، در صورتی که ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهارنامه ثبت علامت معلوم گردد که تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات کتباً رد تقاضا را با ذکر علل به درخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

 

نوشته شده در