to correct an error (اصلاح کردن یک اشتباه)

اگر در اظهارنامه یا سایر درخواست های تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی اشتباهی صورت گرفته باشد براساس معاهدات بین المللی مربوط به اختراع و علامت تجاری، متقاضی، از این اختیار برخوردار خواهد بود که در ظرف مهلت مقرر نسبت به اصلاح اشتباهات خود یا رفع نواقص اقدام کند. همنچنین اگر در شماره ثبت یک علامت اشتباهی رخ داده باشد، درخواست متقاضی برای اصلاح اشتباه، بلامانع است.
در حقوق داخلی با توجه به ماده ۲۹ آیین نامه، متصدی شعبه اختراعات در ظرف ۱۵ روز اظهارنامه و ضمایم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار داده و در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمایم مشاهده شود مراتب را کتباً به درخواست کننده اطلاع داده و ضمناً مهلتی در حدود دو ماه اگر نواقص مذکور تعیین خواهد کرد. در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید. بدیهی است که اگر متقاضی نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید اداره مالکیت صنعتی ثبت اختراع را رد می نماید.
همچنین با توجه به ماده ۵ آیین نامه، اگر در اظهارنامه ثبت علامت نواقصی مشاهده شود مراتب کتباً به درخواست کننده اخطار می شود تا در موعد مناسب اقدام به رفع آنها نماید. چنانچه مدت مزبور کافی نباشد درخواست کننده میتواند فقط برای یک مرتبه درخواست مهلت نماید.
به استناد ماده ۱۲ قانون نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳، سازمان ثبت اسناد می تواند در صورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذی نفع پس از بررسی دلایل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم گیری و اقدام نماید.

 

نوشته شده در