Basic application (اظهارنامه اصلی)

در بند (۱) ماده ۲ پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری آمده است، در مواردی که تقاضانامه ثبت یک علامت به اداره یک طرف متعاهد تسلیم می شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یک طرف متعاهد ثبت می شود، شخصی که تقاضانامه (که از این پس ((تقاضانامه اصلی)) خوانده می شود) یا این ثبت (که از این پس ثبت اصلی خوانده می شود) به نام اوست می تواند با رعایت مقررات این پروتکل، از طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس به ترتیب ((ثبت بین المللی)) ((دفتر ثبت بین المللی)) ((دفتر بین المللی)) و ((سازمان)) خوانده می شوند) حمایت از علامت خود در قلمرو طرف های متعاهد را تضمین کند.
مشروط بر این که:
در مواردی که تقاضانامه اصلی به اداره یک سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره مزبور ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی که تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یک کشور عضور آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان مقیم بوده یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.

 

نوشته شده در