Restoration of patent (اعاده اعتبار ورقه اختراع)

همان طور که در بند ۲ ماده ۵ ثانی کنوانسیون پاریس آمده است ، کشور های عضو اتحادیه اختیار دارند به منظور اعاده اعتبار ورقه های اختراع که اعتبار آنها به علت عدم پرداخت حق الثبت ساقط گردیده است مقرراتی را پیش بینی نمایند .

نوشته شده در