to Oppose the grant of a patent (اعتراض کردن به اعطای ورقه اختراع)

در قوانین همه کشورها این اختیار برای ذی نفع در نظر گرفته شده است. که پس از صدور ورقه اختراع بتواند در صورت داشتن دلایل قانونی نسبت به ابطال آن به مرجع مربوط اعلام شکایت نماید. این حق برای ذی نفع در کنوانسیون های مختلف مربوط به اختراع به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق داخلی ایران در قانون ثبت علایم و اختراعات و همچنین در آئین نامه مربوط این حق برای ذی نفع پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات در موارد زیر هر ذی نفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) رجوع کرده و تقاضای صدر حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.
۱- وقتی که اختراع، اختراع جدید نیست.
۲- وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳- وقتی که اختراع مربوط به طریقه های صرف علمی بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
۴- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

 

نوشته شده در