to Abandon patent (اعراض کردن از ثبت اختراع)

مخترع می تواند با توجه به قوانین و مقررات داخلی و همچنین مفاد معاهدات بین المللی مربوط به اختراع، از ثبت اختراع خود صرف نظر و اعراض نماید.

نوشته شده در