of actual use of a mark Declaration (اعلامیه مبنی بر استفاده عملی از علامت)

در قوانین بسیار از کشورها، استفاده عملی یا بالقوه از علامت تجاری مورد درخواست ثبت، شرط شده است.
به عبارت دیگر، متقاضی ثبت علامت تجاری در اظهارنامه تقدیمی باید طی اعلامیه ای استفاده فعلی یا بالقوه از علامت تجاری مورد درخواست ثبت را مشخص کند.
بیشتر کشورهایی که ثبت علائم تجاری را مقرر می دارند همچنین شرط می کنند که علامت تجاری، پس از ثبت شدن، طی دوره معینی استعمال شود، اگر این استعمال انجام نشود، ممکن است علامت تجاری از دفتر ثبت حذف شود.
ماده ۵ (ج) کنوانسیون پاریس در خصوص مورد بیان می دارد: هنگامی که استعمال اجباری مقتضی است ، کوتاهی در استعمال علامت تجاری فقط پس از انقضای یک دوره معقول و متعارف، منجر به ابطال ثبت علامت تجاری می شود آن هم فقط پس از این که مالک علائم تجاری نتواند چنین کوتاهی در استعمال علامت تجاری را توجیه کند . آنچه از اصطلاح (( دوره معقول و متعارف )) مورد نظر است به قوانین ملی کشورهای ذی نفع یا سایر مراجع صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت به چنان مواردی، واگذار شده است.
بند (۳) ماده ۱۵ مواقت نامه تریپس در این خصوص مقرر داشته است:
اعضاء می توانند قابلیت ثبت را به استعمال کالا یه خدمات مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. یک در خواست را نمی توان صرفاً به این جهت رد کرد که استفاه منظور نظر، قبل از انقضای مدت سه سال پس ازتاریخ تقاضا، صورت نگرفته است.
ماده ۱۳ آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در خصوص استعمال علامت تجاری مقرر می دارد: در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ظرف مدت ۳ سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت ای قائم مقام یا تماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۳، ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار را مخالف قانون تشخیص داده است. در رأی صادره آمده است: …. طبق ماده ۲ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ((حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد)) و در ماده ۱۴ قانون مزبور مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده ده سال تعین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت به مدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علامت تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است. نظر باینکه وضع قواعد آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد، ماده ۱۳ آئین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات که مقرر داشته…خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
در بند (ب) ماده ۲۶ طرح ثبت علائم تجاری که به مجلس تقدیم شده به این موضوع اشاره کردیده است. به موجب این بند، هر ذی نفعی می تواند با اثبات این که مالک علامت ثبت شده کالا یا خدمات، شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را به مدت ۳ سال کامل یا بیشتر از تاریخ ثبت ، تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع بدون استفاده گذاشته است، ابطال و لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. البته اگر ثابت شود که شرایط خاصی مانع استفاده از علامت شده و عمدی برای عدم استفاده وجود نداشته است، ثبت آن باطل نخواهد شد.

 

نوشته شده در