Fee increase in due to classification (افزایش هزینه از بابت طبقه بندی)

براساس پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم اگر علامت در بیش از ۳ طبقه از طبقه بندی بین المللی ثبت گردد در این صورت هزنیه ثبت افزایش پیدا
خواهد کرد.
درحقوق داخلی نیز حق الثبت هر طبقه اضافی علامت ایرانی ۵۰۰۰ ریال و حق الثبت هر طبقه اضافی علامت خارجی ۳۰۰۰۰ ریال است.

 

نوشته شده در