Disclosure of an invention (افشاء اختراع)

همان طور که درماده ۵ معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است، توصیف اختراع باید اختراع را به قدر کافی و کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی کند.

نوشته شده در