to Disclose an invention (افشاء کردن یک اختراع )

این اصطلاح در ماده ۵ معاهده همکاری ثبت اختراع مورد استفاده قرار گرفته است. برحسب این ماده توصیف اختراع باید اختراع رابه قدر کافی و کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی کند.
افشاء اطلاعات مربوط به اختراع توسط مخترع از جمله موضوعات مهمی است که به نحوی به کاربرد صنعتی اختراع ارتباط پیدا می کند. به طور کلی حمایتی که جامعه در قالب ثبت اختراع از مخترع به عمل می آورد در قبال چنین افشایی است. میزان افشای اطلاعات در قوانین کشورهای مختلف متقاوت است. دربعضی کشورها مانند آمریکا نه تنها از مخترع خواسته می شود که ابداع خود را به گونه ای افشاء کند که بتوان آن را به اجرا درآورد بلکه همچنین وی را ملزم می سازد که بهترین شیوه عملی کردن اختراع را معرفی کند و در غیر این صورت اختراع قابل ثبت نخواهد بود. بر همین اساس متقاضی ثبت اختراع در کشورهای در حال توسعه نیز باید این الزام را به طور کامل برآورده سازد تا مخترع بخشی از اطلاعات را نزد خود نگهداری نکند. در مورد اختراع بیولوژیکی نیز لازم است منبع این مواد افشاء گردد.
ارتباط میان میزان افشاء و دامنه حمایت مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. نظام های ثبت اختراع نوعاً از مخترع می خواهند اطلاعات مربوط به ابداع را به نحوی افشاء کند که به قدر کافی روشن و کامل باشد تا یک شخص ماهر در آن صنعت یا فن بتواند آن را پیاده نماید. حتی درمواردی نیز مشاهده می شود که افشاء باید تمام جنبه های اختراع ادعایی را روشن سازد و آنها را قابل اجرا نماید و افشای تنها یک جنبه همواره کفایت نخواهد کرد.
به هر حال از آنجایی که اکنون تحت فشار کشورهای پیشرفته موضوع افشاء اختراع به صورت یکی از مباحث جدی در سازمان جهانی مالکیت معنوی درآمده است برای کشورهای در حال توسعه مهم است که بررسی ها ی خود را به طریقی انجام دهند که تضمین شود محدوده ادعاهای اختراع در قلمروشان با میزان اطلاعات افشاء شده در آن زمینه ها سازگاری داشته باشد و اختراع فقط در همین محدوده قابل حمایت باشد. این موضوعی است که در مباحثات مربوط به هماهنگی سازی قوانین ماهوی اختراعات می توان برآن اصرار داشت.
با توجه به ماده ۲۹ موافقتنامه تریپس، اعضاء درخواست خواهند کرد که متقاضی ثبت، اختراع را به گونه ای افشاء سازد که پیاده کردن اختراع برای یک استاد کار ماهر به قدر کافی روشن و کامل باشد. اعضاء همچنین می توانند از متقاضی بخواهند که بهترین طریق پیاده کردن اختراع را در چیزی توضیح دهد که مخترع درتاریخ تشکیل پرونده و یا در صورت مطرح شدن حق تقدم در تاریخ درخواستی که مقدم است از آن آگاهی یافته است. همچنین براساس بند ۲ ماده ۲۰ تریپس، اعضاء می توانند از متقاضی ثبت بخواهند اطلاعاتی را در خصوص درخواست های خارجی خود و حقوق اعطاء شده برای واگذاری اختراع ثبت شده ارائه نماید. در قوانین و مقررات داخلی بحث افشاء اختراع به صراحت تعیین تکلیف شده است. در مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، متقاضی مکلف شده است که اولاً: در اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی موضوع اختراع را به طور خلاصه و روشن توضیح دهد ثانیاً: اختراع یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود را به صورت مشروح توصیف نماید.
همچنین با توجه به ماده ۴۱ قانون ثبت علائم و اختراعات، مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجع به آن با تأدیه حق که به موجب نظامنامه معین خواهد شد. سواد مصدق تحصیل کند. البته این ماده مربوط به دسترسی افراد به اوراق اختراع ثبت شده است.

 

نوشته شده در