Disclosute (افشاء)

این کلمه در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۹ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. با توجه به بند (۲) این ماده، در اصلاحیه ها (اصلاحیه نزد دفتر بین المللی) افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است.
براساس بند (۳) این ماده، اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده، افشاء موضوع اختراع در اصلاحیه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است، اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعات بند (۲) این ماده، هیچ گونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود.

 

نوشته شده در